นายกเทศมนตรี
ชื่อ-นามสกุล
     {{ data.fullname }}
ตำแหน่ง
     {{ data.detail }}
เบอร์โทรศัพท์
     {{ data.mobile }}
ปลัดเทศบาล
ชื่อ-นามสกุล
     {{ data.fullname }}
ตำแหน่ง
     {{ data.detail }}
เบอร์โทรศัพท์
     {{ data.mobile }}
 
แจ้งประชาสัมพันธ์

                    เนื่องจากตู้สาขาพร้อมโอเปอเรเตอร์เครื่องแม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3969-6161 ของเทศบาลตำบลแสนตุ้ง ได้เกิดการชำรุด ใช้การไม่ได้ จึงขอแจ้งให้ท่านผู้มารับบริการได้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข 0-3969-6162 ในการติดต่อประสานงานต่อไป

นโยบายผู้บริหาร
                    ผู้บริหารมีนโยบายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อปรับปรุงรูปแบบ/วิธีการปฏิบัติงาน ด้วยการเน้นใช้เทคโนโลยีในการให้บริการประชาชน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนและต่อต้านการทุจริต โดยใช้เทคโนโลยี ดังนี้
                    1. การชำระเงินสำหรับค่าภาษีประจำปี ด้วยการจ่ายเงินผ่านทางระบบ e-Banking/ ATM
                    2. การรับชำระค่าบริการต่าง ๆ ด้วยบัตรเครดิต/เดบิต
                    3. การเปิดบริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะความคิดเห็น/ความต้องการ ผ่านช่องทาง Line Group/Facebook
การแจ้งขอใช้บริการออนไลน์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
           ระบบขอรับบริการออนไลน์ "ระบบขอรับบริการออนไลน์" เป็นการให้บริการออนไลน์ที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดการขอรับบริการของท่านลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้
1. คลิ๊กเมนู "E-service" แล้วเลือกหัวข้อที่ขอรับบริการ ทำการกรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนและคลิ๊กปุ่ม "ส่ง"
2. เจ้าหน้าที่จะได้รับข้อความ แจ้งเตือนทางโทรศัพท์ทันที และทำการตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดพร้อมกับดำเนินการปริ้นแบบขอรับบริการออนไลน์เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
3. เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบผ่านช่องทางการติดต่อตามที่ท่านระบุโดยเร็ว พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
*** กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน ***
                    1. ยื่นใบคำร้องขอรับใบอนุญาต/ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
                    2. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
                    3. ยื่นใบคำร้องแจ้งดูดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม)
                    4. ยื่นใบคำร้องแจ้งพ่นหมอกควันกำจัดยุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
ศูนย์บริการรร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS)
งานบริการเพื่อประชาชน
+ จองคิวทำใบขับขี่ + ขอเลขทะเบียนรถ + ตรวจสอบชื่อสกุลเบื้องต้น + ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน
+ ติดตามสถานะคดี + ตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการสังคม + ระบบตรวจสอบระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล + ขอรับพันธุ์กล้าไม้ออนไลน์
+ ขอสารเร่ง พด. หญ้าแฝกและเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยพืชสด + ขอมีบัตรคนพิการ + ยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา + ติดตามขอคืนเงินภาษี ภ.ง.ด. 91/90
+ ติดตั้งประปา ในเขตนนทบุรี สมุทรปราการ + ขอใช้น้ำประปา ในเขตต่างจังหวัด + ขอใช้ไฟฟ้า ในเขตนนทบุรี สมุทรปราการ + ขอใช้ไฟฟ้า ในเขตต่างจังหวัด
งานบริการผู้ประกอบธุรกิจ / SMEs
+ ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ + แจ้งโรคระบาดสัตว์
งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ
+ ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน + ระบบค้นหางานทำและคนหางาน (Smart Job Center) + ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40 + ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

          เป็นข้อมูลเปิดที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยอิสระ เช่นการนำไปใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปเผยแพร่ได้โดยใครก็ตาม ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลเปิดของภาครัฐ (Open Government Data)

+ {{data.opdata_code}} : {{ data.opdata_name }} ({{data.opdata_note}})  ...รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์
+ {{ data.title }} (อ่านแล้ว {{ data.cntview }} ครั้ง)  ...รายละเอียด
ข่าวกิจกรรม
+ {{ data2.title }} (อ่านแล้ว {{ data2.cntview }} ครั้ง)  ...รายละเอียด
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
+ {{ data3.title }} (อ่านแล้ว {{ data3.cntview }} ครั้ง)  ...รายละเอียด
งานกิจการสภา
+ {{ data.title }} (อ่านแล้ว {{ data.cntview }} ครั้ง)  ...รายละเอียด
ดาวน์โหลด
+ {{ data.title2 }} (อ่านแล้ว {{ data.cntview }} ครั้ง)  ...รายละเอียด
อัลบั้มภาพ
+ {{ data.title2 }} (อ่านแล้ว {{ data.cntview }} ครั้ง)  ...รายละเอียด
--ไม่มีข้อมูล--
รับเรื่องร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
logo                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับและทาง เทศบาลตำบลแสนตุ้ง จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วน
--ไม่มีข้อมูล--
คำถามที่พบบ่อย (Q&A)
+ {{ data.title2 }} (อ่านแล้ว {{ data.cntview }} ครั้ง)  ...รายละเอียด
5 วิธีรับมือฝุ่น PM2.5
logo logo
ก๊าซเรือนกระจกมาจากไหน
logo
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
logo
          อถล. เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" หมายความว่า ประชาชนที่มีจิตอาสา สมัครใจ เสียสละ และอุทิศตน เพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ชื่อย่อว่า "อถล."" มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า "Local Environment Volunteer" และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า "LEV"
          "เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" หมายความว่า การเชื่อมโยงกันของ อถล. เพื่อการเรียนรู้แลกเปลี่ยนข่าวสาร หรือทํากิจกรรมร่วมกัน ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติด้วยความเป็นอิสระและเท่าเทียมกันของบุคคล ภายใต้พื้นฐานการเคารพสิทธิและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และใช้หลักธรรมาภิบาลในการทํางานร่วมกัน โดยใช้ชื่อย่อว่า "เครือข่าย อถล." และเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า "Local Environment Volunteer Network" และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า "LEV-Net"
แบบประเมินความพึงพอใจ
{{ poll_title }} (จำนวนผู้โหวตทั้งหมด {{ poll_total }} คน)
{{data.title}} คิดเป็น {{data.pp}} %
แผนที่เทศบาล